All tagged Kosovel

Članek v iskanju temeljnega merila pravičnosti predstavi in ovrednoti različna razumevanja pojma pravičnosti – od pravičnosti kot enakosti do pravičnosti, ki presega golo enakost in se odraža v pravičnosti kot ljubezni. Članek nadalje predstavi, kako se slednja najlepše odrazi v poetičnem slogu slovenskega pesnika Srečka Kosovela. V svoji razpravi se avtor opira zlasti na razmišljanja Aristotela, Radbrucha in Zadravec, pri tem pa se sklicuje tudi na ostale avtorje s področja pravne filozofije in teorije prava.