Članek v iskanju temeljnega merila pravičnosti predstavi in ovrednoti različna razumevanja pojma pravičnosti – od pravičnosti kot enakosti do pravičnosti, ki presega golo enakost in se odraža v pravičnosti kot ljubezni. Članek nadalje predstavi, kako se slednja najlepše odrazi v poetičnem slogu slovenskega pesnika Srečka Kosovela. V svoji razpravi se avtor opira zlasti na razmišljanja Aristotela, Radbrucha in Zadravec, pri tem pa se sklicuje tudi na ostale avtorje s področja pravne filozofije in teorije prava.

Med 5. novembrom in 10. decembrom 2018 je odprt razpis za prijavo na STEP prakse, ki so organizirane v okviru združenja ELSA. Takoj po odprtju razpisa smo na fakulteti organizirali predstavitveno srečanje, na katerem smo predstavili postopek prijave in potek prakse. Za vse, ki se srečanja niste uspeli udeležiti, smo v spodnjem besedilu zbrali ključne informacije v zvezi s prijavo.

Italijanska ustava le v enem odstavku določa način oblikovanja vlade, zato se je skozi desetletja parlamentarizma izoblikovala množica ustavnih običajev, ki urejajo ta postopek. Koliko pa sme predsednik republike, ki je nevtralen in nepristranski organ, pogojevati mandat in vplivati na sestavo vlade? In četudi to sme, ali je problematično, da je predsednik postavil ekonomsko stabilnost države pred jasno izraženo voljo volivcev?

Članek predstavi in kontekstualizira pravno in filozofsko delo svetega Avguština iz Hipona, ki je bilo teoretska osnova vsem filozofskim velikašem kot sta npr. Tomaž Akvinski in Rene Descartes. Hkrati Avguštin zanimivo interpretira starogrško filozofijo in jo vključi v sistem krščanskega razumevanja sveta, ki je prisotno še danes. Na koncu njegov opus aktualiziram v modernih razpravah o bistvu jezika in interpretacije.

V Državnem zboru je kar tretjina vseh zakonov sprejetih po nujnem postopku, kar ima za posledico slabšo zakonodajo in manj demokratičen zakonodajni postopek. V članku avtor išče vzroke za nastalo situacijo in poizkuša skozi analizo veljavne poslovniške ureditve ponuditi odgovor na vprašanje ali je potrebno poslovniško ureditev spremeniti.

Avtor obravnava poročanje medijev o kazenskih postopkih v Republiki Sloveniji. Ugotavlja, da mediji ves čas svojega obstoja prinašajo informacije o zadevah, za katere domnevajo, da zanimajo njihove uporabnike (bralce, gledalce, uporabnike družbenih omrežij). Včasih v želji, da bi obdržali ali celo povečali krog svojih uporabnikov, prestopijo mejo dostojnega in dovoljenega.